Telefon

KVKK Aydınlatma Metni

Biz Kimiz ?

KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

Asya Suni Dericilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra “ASYA SUNİ DERİ veya Şirket” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması önceliğimiz olmaktadır.

KVKK’da düzenlenen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. madde ile “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. madde çerçevesinde; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu Aydınlatma Metnini (“Aydınlatma Metni”) bilginize sunmaktayız.

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunması ASYA SUNİ DERİ için önemli bir konudur. Bu doğrultuda; kişisel verilerinizi yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almaktayız. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. ASYA SUNİ DERİ’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, ASYA SUNİ bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.

 

Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu, Asya Suni Dericilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı, 0091038101100015 Mersis Numaralı, 4.Organize Sanayi Bölgesi 83415 Nolu Cadde N0:15 Şehitkamil/Gaziantep adresinde bulunan limited şirketidir.

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ne anlama gelir?
Kişisel verilerin işlenmesi; bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, toplanması, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, ASYA SUNİ DERİ tarafından sağlanan her türlü ürün ve hizmet satışı ile ilgili değişkenlik gösterebilmekle birlikte; Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak ASYA SUNİ DERİ tarafından;

Şirket ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket faaliyetlerine uygun olarak yerine getirmek,
Şirket’in ürün, hizmet ve projeler hakkında bilgi verebilmek,
İlgili mevzuat uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgileri saklamak ve paylaşmak, bildirim yükümlülüklerini yerine getirmek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek,
Çalışanlar için İş Hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
Çalışanların memnuniyetine yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Taşınır ve taşınmaz mal ve kaynakların güvenliği ve lojistik faaliyetlerin yürütülmesi
Çalışan denetimi, ulaşım kolaylığı ve performans değerlendirmesi,
Ziyaretçi kaydı oluşturulması ve takibi,
Çalışanlar için mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Kurumun fiziksel güvenliğini sağlamak amacı ile, kurum içerisindeki açık alanlarda görüntü kaydının tutulması,
Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi,
Müşteri ilişki süreçlerinin yürütülmesi,
Kurum binasına giriş çıkışın kontrol altında tutulması,
Kurum/ şirkete ait müşteri faaliyetlerinin yürütülmesi.

amaçlarıyla muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

Hangi Kişisel Verilerin Hangi Yöntemlerle İşlenebilecektir?

ASYA SUNİ DERİ ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız çerçevesinde, hukuki ve ticari gerekliliklere göre değişkenlik gösterebilecek olan ve bu nedenle aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, işyeri, internet sitesi aracılığıyla, kameralar ve diğer benzer vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak elde edilip işlenmektedir.

 

Kişisel Verileriniz kime ve hangi amaçlarla aktarılmaktadır?

Kanun kapsamında koruma altındaki kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde, kanunlarda öngörülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda;

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar,

İle hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve ölçülülük ilkesi de gözetilerek paylaşılabilecektir.

Kanun’un 9. Maddesi uyarınca meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, açık rızanız var ise veya açık rızanız olmamasına rağmen, Kanun’da düzenlenen hükümler çerçevesinde, yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilecektir.

6) Kişisel Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ASYA SUNİ DERİ’ye başvurarak;

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme,

-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız başvurularda yer alan talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ve ücretsiz olarak ASYA SUNİ DERİ tarafından sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen hakları kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

Talebiniz http://www.asyasunideri.com.tr/iletisim yer alan başvuru form doldurulmak suretiyle kimlik ve diğer iletişim bilgileriniz de eklenmek suretiyle ıslak imzalı olarak 4.Organize Sanayi

Bölgesi 83415 Nolu Cadde N0:15 Şehitkamil/Gaziantep adresine, bizzat elden, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla iletebilirsiniz.

KVKK ve diğer ilgili mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek esaslar nedeni ile uygulama esasları ile bu bilgilendirme ve muvafakatname metninde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Asya Suni Deri

E-bülten Aboneliği

Haber, Duyuru, ve her türlü gelişmeden haberdar olmak için e-bülten aboneliğini yaptırınız